Rėmėjai

Narystė

B.I.T.A. tikraisiais nariais kviečiami tapti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą, dirbantys teisinį darbą bet kokios formos juridiniame asmenyje (įskaitant ir viešojo kapitalo) ir pritariantys B.I.T.A. veiklos tikslams ir veiklai.

B.I.T.A. asocijuotais nariais kviečiami tapti visi juridiai arba fiziniai asmenys, kurie pritaria Asociacijos tikslams. Asocijuoti nariai  turi visas tikrojo nario teises išskyrus teisę balsuoti visuotiniame narių susirinkime.

B.I.T.A. nariai turi teisę:

  • teikti pastabas ir pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais;
  • siūlyti ir rinkti savo atstovus į Asociacijos organus;
  • dalyvauti rengiant išvadas, rekomendacijas, teikiant konsultacijas ir kita.

B.I.T.A. nariai įsipareigoja:

  • kasmet laiku mokėti nario mokestį;
  • dėti pastangas dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose ir kitose narių sueigose;
  • reklamuoti asociacijos veiklą;
  • aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje, domėtis naujais ir vykdomais projektais, teikti pasiūlymus, pastabas, bei pagal galimybes teikti pagalbą.

Asociacijos nariais tampama savanoriškai, sprendimą dėl narystės priima Prezidentas.

Asmenims, nusipelniusiems B.I.T.A. ar Lietuvos teisinei sistemai, visuotinis narių susirinkimas gali suteikti B.I.T.A. Garbės prezidento arba Garbės nario vardą.

B.I.T.A. Garbės prezidentas rūpinasi Asociacijos reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas B.I.T.A. Garbės prezidento arba Garbės nario vardas, gali dalyvauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, Asociacijos prezidiumo posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

Norėdami tapti B.I.T.A. tikruoju arba asocijuotu nariu, siųskite užpildytą prašymą el.paštu: info@bitasociacija.lt 

Narystės prašymas   Asocijuoto JA nario prašymas   Asocijuoto FA nario prašymas

[Į viršų]